วิสัยทัศน์ความยั่งยืนของ YKK ปี 2050

ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ความยั่งยืนของ YKK ปี 2050

ในเดือนตุลาคม 2020 เราได้จัดทำวิสัยทัศน์ความยั่งยืนของ YKK ปี 2050 ซึ่งกำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลขสำหรับธุรกิจที่ยึดติดจากวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของ YKK Group ปี 2019 ปี 2050 ในส่วนนี้ เราได้กำหนดเป้าหมายภายใต้หัวข้อหลัก 5 หัวข้อ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรวัสดุ ทรัพยากรน้ำ การจัดการสารเคมี และการเคารพผู้คน และกำลังดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของ SDGs ปี 2030 รวมถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050