HIGG Index

ความยั่งยืน

HIGG INDEX

คะแนนดัชนี HIGG

Higg Index เป็นชุดเครื่องมือมาตรฐานที่พัฒนาโดย Sustainable Apparel Coalition (SAC) เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและรองเท้า

HIGG FEM

Higg Facility Environmental Module (FEM) เป็นเครื่องมือประเมินตนเองด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตในห่วงโซ่อุปทานเครื่องแต่งกายและรองเท้า ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 รายการ ได้แก่ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำ น้ำเสีย การปล่อยสู่อากาศ การจัดการของเสีย และการจัดการสารเคมี เฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการรับรองโดยบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรองจาก SAC เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยคะแนนต่อสาธารณะ

เป้าหมายในอนาคต

เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสของการประเมิน Higg FEM เราจะดำเนินการตรวจสอบ (vFEM) ผ่านการรับรองจากบุคคลที่สามต่อไป เมื่อเราปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแลในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค เราจะทำงานเพื่อปรับปรุงคะแนนของเราทั่วโลกและเปิดเผยการปรับปรุงประสิทธิภาพต่อสาธารณะในสถานที่ผลิตต่างๆ ของเรา

รายงานประสิทธิภาพ / ใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร