เงื่อนไขการใช้งาน

Terms and Policy

เงื่อนไขการใช้งาน YKK

วายเคเค (ประเทศไทย) บจก. (“YKK THAILAND”) เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์นี้ ผู้ชมเว็บไซต์นี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ในการใช้เว็บไซต์นี้

เอกสารและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้

  1. เอกสารและเนื้อหาทั้งหมด (เอกสาร) จัดทำขึ้น “ตามสภาพ” และ YKK THAILAND ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันหรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด
  2. เอกสารบนเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ทรัพย์สินทางปัญญา

  1. เอกสาร รวมถึงภาพถ่ายบุคคลและการแสดงกราฟิกอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ และ YKK THAILAND และ/หรือบริษัทในกลุ่ม YKK อื่น ๆ (กลุ่ม YKK) เป็นเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าวหรือมีสิทธิ์ในการ ใช้เนื้อหาดังกล่าวที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เอกสารบนเว็บไซต์นี้ไม่อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ การส่งผ่าน และการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก YKK THAILAND และ/หรือ YKK Group
  2. การใช้เครื่องหมายการค้า “YKK” บนเว็บไซต์นี้ และเครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อแบรนด์อื่น ๆ ของกลุ่ม YKK โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด< /li>

ลิงก์

  1. คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก YKK THAILAND หากคุณต้องการลิงก์ โปรดติดต่อ YKK THAILAND ก่อนที่จะสร้างลิงก์ใดๆ YKK THAILAND อาจปฏิเสธคำขอใด ๆ ที่จะอนุญาตการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
  2. เว็บไซต์บุคคลที่สามทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ของ YKK THAILAND และบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ YKK) ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้และเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ YKK THAILAND และ/ หรือ YKK ไม่ว่าในกรณีใด YKK THAILAND และ/หรือ YKK จะไม่รับผิดชอบต่อฝ่ายใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใด YKK THAILAND และ/หรือ YKK จะไม่รับผิดต่อฝ่ายใด ๆ สำหรับความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษหรือที่เป็นแบบอย่าง (แม้ว่า YKK THAILAND และ/หรือ YKK จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) ไม่ว่า ในสัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารบนเว็บไซต์นี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนที่ YKK THAILAND จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ YKK THAILAND จะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและจะจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เมื่อได้รับคำขอให้ยืนยันหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ YKK THAILAND จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณ

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของ YKK THAILAND เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง