การวัดขนาด

คุณภาพ

ขนาดของซิปและวิธีการวัด

มาตรฐานการวัดขนาดซิป

ระยะความคลาดเคลื่อน และวิธีการวัด

กรุณาปิดซิปให้สนิทก่อนวัดขนาดของซิป
ความคลาดเคลื่อนของซิปขึ้นอยู่กับแต่ละขนาดของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ขนาดของผลิตภัณฑ์ระยะความคลาดเคลื่อนสูงสุด
≦ 300 มม.± 5 มม.
300 มม. < ลึก ≦600 มม.±10มม.
600 มม. < ลึก ≦1200 มม.±15มม.
1200 มม. <±2.0%