นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

Terms and Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด (“กล้องวงจรปิด”) อธิบายถึงวิธีที่ YKK (ประเทศไทย) Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ในฐานะ “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ใช้กล้องวงจรปิด อุปกรณ์และระบบสำหรับตรวจสอบพื้นที่เฉพาะของเราภายในและรอบๆ สถานที่ อาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน

บริษัทรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกค้า คนงานที่ไม่ได้เป็นลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้เยี่ยมชม และบุคคลอื่นใด (เรียกรวมกันว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เข้าสู่พื้นที่ที่ถูกตรวจสอบผ่านการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินการ (“กฎหมายที่บังคับใช้”) หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา คุณเข้าใจว่าเราจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายนี้เท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลที่เรารวบรวมมีความจำเป็นหรือจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีอยู่ของเรากับคุณ หากคุณไม่ตกลงหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการ ดำเนินธุรกรรมใด ๆ กับคุณและ/หรือคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

เหตุใดเราจึงรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและบนพื้นฐานทางกฎหมายใด

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหลายประการดังต่อไปนี้: –

 1. เพื่อป้องกัน ปกป้อง และ/หรือระงับอันตรายต่อชีวิตส่วนตัว ร่างกาย สุขภาพ และทรัพย์สินของคุณ
 2. เพื่อปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การหยุดชะงัก การก่อกวน และอาชญากรรมอื่น ๆ
 3. เพื่อช่วยในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินคดีทางวินัยหรือการร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิผล
 4. เพื่อช่วยในการสืบสวนหรือดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนการแจ้งเบาะแส
 5. เพื่อช่วยเหลือในการจัดตั้งหรือการป้องกันการดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาใด ๆ
 6. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และ
 7. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจจับ และดำเนินคดีกับอาชญากรรม

บริษัทจะสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนี้เรายังพยายามระบุขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสมตามความเหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

 • รูปภาพ
 • ภาพเคลื่อนไหว
 • เสียง (เช่น ไฟล์เสียงและ/หรือเสียงพูด)
 • รูปภาพทรัพย์สินของคุณ เช่น ยานพาหนะ กระเป๋า หมวก เสื้อผ้า ฯลฯ
 • แหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งสังเกตได้จาก CCTV

บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ และจะไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณอย่างไม่มีเหตุผล เช่น ที่พักอาศัยของคนงาน

บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผย เว้นแต่เราจะมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของนโยบาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลต่อไปนี้: –

 1. บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเราภายใต้ YKK Corporation – เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
 2. หน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือหน่วยงานเกี่ยวกับการสืบสวนและการดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา
 3. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น ที่ปรึกษาภายนอกและผู้ตรวจสอบบัญชี – เป็นขั้นตอนที่จำเป็นของเราในการปกป้องสุขภาพส่วนบุคคล ความปลอดภัย และทรัพย์สินของคุณ และ
 4. อื่นๆ (ถ้ามี)

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจเปิดเผยและ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยไปยังบริษัทในเครือภายใต้ YKK Corporation ในกรณีที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตส่วนตัว สุขภาพ และ/หรือร่างกายของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เราจะได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับการเปิดเผยและ/หรือการถ่ายโอนดังกล่าว เว้นแต่จะมีพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกลไกข้ามพรมแดนอื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

อย่างไรก็ตาม เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกประเทศไทยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งมีผลใช้บังคับ ณ เวลานั้นของการถ่ายโอน

สิทธิ์ของคุณในฐานะหัวเรื่องข้อมูล

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อยกเว้น คุณอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:-

 1. การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
 2. การแก้ไข: คุณอาจมีสิทธิ์ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ล้าสมัย ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดที่เรารวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
 3. การเคลื่อนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองในรูปแบบโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ และในการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น (ผู้ควบคุมข้อมูล) โดยที่ข้อมูลนี้เป็นส่วนบุคคล ข้อมูลที่คุณมอบให้เรา และหากเรารวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตามความยินยอมของคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจปฏิเสธคำขอของคุณหากการใช้สิทธิ์ดังกล่าวของคุณละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
 4. การคัดค้าน: คุณอาจมีสิทธิ์คัดค้านการรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 5. ข้อจำกัด: คุณอาจมีสิทธิ์จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์
 6. ถอนความยินยอม: เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ถอนความยินยอมในบางกรณี ;
 7. การลบ: คุณอาจมีสิทธิ์ขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นนิรนามที่เรารวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ยกเว้นว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องทำเช่นนั้นหากเรา จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือเพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย และ
 8. ยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งคุณเชื่อว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณติดต่อเราก่อนเกี่ยวกับการร้องเรียนใดๆ ก่อนที่จะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เรามีโอกาสที่จะแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณ

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานแค่ไหน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบและบันทึกของเราเมื่อเราไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้อีกต่อไปให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้จนกระทั่งสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการอุทธรณ์ จากนั้นจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งด้านเทคนิคและการบริหารเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล การเข้าถึง การลบ การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูล และ/หรือความเสี่ยงอื่นที่คล้ายคลึงกัน

สิทธิ์ของเราในการแก้ไขนโยบายนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงนโยบายนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อดูข้อมูลอัปเดตของนโยบายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเข้าสู่พื้นที่ใดๆ ของบริษัท โดยการเข้าสู่สถานที่ของบริษัท แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายนี้ และยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

รายละเอียดการติดต่อของเรา

หากคุณมีข้อกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล CCTV ส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่:-

ผู้ติดต่อ: คุณจุไรรัตน์ โกตาล
ที่อยู่: 689 หมู่ 6 สุขุมวิท กม. 35 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
เบอร์ติดต่อ: 02-323-9041 (ต่อ 132)
ที่อยู่อีเมลติดต่อ: Jurairat_g@ykk.com