Cord Stopper

ผลิตภัณฑ์พลาสติกของ YKK ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตที่ได้รับจากการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานจากการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การใช้งานกับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและอุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทาง แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์พลาสติกของ YKK ยังสามารถนำไปใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีกหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เช่นกัน

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง